Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

4304 7b0e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viajustaperson justaperson
0836 a16d 420
Reposted fromrozpieprzeni rozpieprzeni viairmelin irmelin
1996 73d5 420
Reposted fromwentyl wentyl viairmelin irmelin
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajutynda jutynda
Life is a Dance in The Rain III by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
5445 9f19 420
Reposted fromzciach zciach viajutynda jutynda
Reposted frombestform bestform viajutynda jutynda
6884 b7ca 420
Reposted fromprzemeksic przemeksic viajutynda jutynda
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viarudosci rudosci
8094 ad0a 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarudosci rudosci
8251 85c2 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
8296 2978 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci

November 21 2017

2488 7da0 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasfm sfm
1281 6ecb 420
Reposted fromkotowate kotowate viairmelin irmelin
2003 4762 420
3393 08dd 420
Reposted fromamatore amatore viajustaperson justaperson
8658 fe16 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolvide olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl