Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

7653 acd8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7657 437c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5621 9ec4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiiks niiks
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
7311 abb9 420
Reposted fromMadristas Madristas via000monnnn066 000monnnn066
7602 bf14 420
Reposted from4777727772 4777727772 via000monnnn066 000monnnn066
0916 c571 420
Reposted fromwildatheart wildatheart via000monnnn066 000monnnn066
2325 d556 420
6924 5dbc 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viarudosci rudosci
2399 30df 420
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudosci rudosci
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi viatalarcio talarcio
0261 719c 420
Reposted fromRowena Rowena viatalarcio talarcio
9758 76d5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatalarcio talarcio
9910 8f98 420
Reposted fromheroes heroes viatalarcio talarcio
1003 8ea5 420
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl